fbpx

REGULAMIN SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Rok szkolny trwa od 1 wrześnie do 31 sierpnia, a zajęcia dydaktyczne odbywają się od września do czerwca wg kalendarza MEN. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną.
 2. Naukę mogą pobierać słuchacze bez ograniczeń wiekowych.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły I stopnia jest badanie uzdolnień muzycznych.
 4. Warunkiem przyjęcia do szkoły II stopnia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły I stopnia, złożenie egzaminu kwalifikacyjnego z instrumentu lub badanie uzdolnień muzycznych.
 5. Harmonogram zajęć ustala się indywidualnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 6. Harmonogram zajęć zbiorowych określa nauczyciel prowadzący.
 7. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.
 8. Istnieje możliwość podziału zajęć między dwa instrumenty.
 9. Nauczyciel nie jest zobowiązany do poprowadzenia pełnej lekcji w przypadku spóźnienia ucznia.
 10. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, czas oczekującego nauczyciela jest opłacany jak za odbytą lekcję.
 11. Uczestniczący w zajęciach są obowiązani do zmiany obuwia i punktualne przychodzenie na lekcje.
 12. Szkoła nie zapewnia opieki nad uczniami poza ich godzinami zajęć.

§2.
Organizacja nauczania

 1. Uczniowie szkoły I stopnia są podzieleni na grupy z uwzględnieniem wieku i stopnia zaawansowania.
 2. Dni i godziny zajęć indywidualnych z instrumentu uczeń ustala ze swoim nauczycielem.
 3. Dni i godziny zajęć teoretycznych (grupowych) ustala nauczyciel teorii.
 4. Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina wyznaczeni przez nauczyciela przedmiotu głównego lub dyrekcję są obowiązani brać udział w egzaminach, przesłuchaniach, występach publicznych.
 5. Uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina na koniec roku szkolnego otrzymują świadectwa.
 6. Uczniowie kończący szkołę otrzymują świadectwa ukończenia szkoły.
 7. Na świadectwie wpisuje się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania oraz przedmiotów dodatkowych uzyskanych w danym roku szkolnym.
 8. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, zapewnia się zastępstwo lub odpracowanie lekcji nie odbytych w terminie.
 9. W sytuacji rezygnacji z nauki w czasie trwania roku szkolnego ucznia obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia w formie pisemnej, ze skutkiem na zakończenie kolejnego miesiąca kalendarzowego.
§3.
Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  2. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym,
  3. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  4. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób,
  6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych,
  7. dodatkowych zajęć w związku z nieodbytymi lekcjami z powodu nieobecności nauczyciela przy czym wymiar odpracowanych zajęć musi być zgodny z ilością nie odbytych lekcji,
  8. warunkiem skorzystania z prawa do dodatkowych zajęć związanych z nieobecnością ucznia jest usprawiedliwienie z powodu poważnego zdarzenia losowego lub wcześniejszego powiadomienia o planowanej nieobecności (z ważnego powodu) oraz deklaracja chęci odbycia takiej lekcji,
  9. wszystkie zajęcia należy odpracować do końca maja ze względu na napięty harmonogram roku szkolnego,
  10. składania egzaminu sprawdzającego w przypadku, gdy ocena semestralna lub roczna w pojęciu ucznia jest niesłuszna (egzamin taki jest odpłatny).

 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz przestrzegania zawartych nich postanowień,
  2. terminowego uiszczania obowiązujących opłat,
  3. systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
  4. systematycznego ćwiczenia w domu i przygotowania do zajęć teoretycznych,
  5. okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły i kolegom,
  6. zachowania w sposób godny i kulturalny,
  7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,
  8. dbania o porządek w szkole, a w szczególności o instrumenty muzyczne, sprzęt i pomoce naukowe do odpowiedzialności materialnej włącznie,
  9. naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,
  10. brać udział w przesłuchaniach i koncertach organizowanych przez szkołę,
  11. usprawiedliwiać swoją nieobecność lub spóźnienie,
  12. powiadamiać nauczyciela o nieobecności lub o spóźnieniu,
  13. przychodzić na uroczystości szkolne w stroju galowym,
  14. po zakończonych zajęciach pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku, a wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi.
§4.
Prawa i obowiązki nauczycieli
 
 1. Nauczyciel ma prawo do:
  1. swobody w doborze i opracowaniu programu nauczania, podręczników, metod i środków dydaktycznych
  2. uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego
  3. gromadzenia pomocy dydaktycznych,
  4. pracy w warunkach umożliwiających realizację zadań programowych,
  5. ochrony nietykalności cielesnej,
  6. wcześniejszego powiadomienia o nieobecności ucznia.
 2. Nauczyciel ma obowiązek:
  1. zapoznania uczniów i rodziców ze statutem i regulaminem szkoły,
  2. zapoznania uczniów i rodziców z wymaganiami programowymi i zasadami oceniania,
  3. organizacji i przygotowania zajęć dydaktycznych,
  4. współpracy z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących ich kształcenia i wychowania,
  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w sprawach ich postępów w nauce,
  6. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,
  7. powiadamianie uczniów i dyrekcji o niemożliwości przybycia na zajęcia lub spóźnieniu,
  8. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych,
  9. branie czynnego udziału w organizacji imprez szkolnych, audycji, koncertów oraz nadzór nad ich przebiegiem,
  10. branie udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz wypełnianie zarządzeń dyrektora.
§5.
Prawa i obowiązki rodziców i opiekunów
 
 1. Rodzice/opiekunowie mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych wobec dziecka,
  2. znajomości zasad oceniania i promowania,
  3. rzetelnej informacji o postępach w nauce swojego dziecka,
  4. uzyskiwanie informacji i porad w dziedzinie dalszego kształcenia dzieci,
  5. zrzeszania się w celu wspomagania działań statutowych szkoły,
  6. przedstawiania swoich opinii o pracy szkoły,
  7. uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, koncertach, popisach itp.

 2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek:
  1. zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz przestrzegania zawartych nich postanowień,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka na wszystkie zajęcia objęte planem pracy szkoły,
  3. usprawiedliwiać nieobecności dzieci w możliwie krótkim czasie,
  4. przekazywać nauczycielowi ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
  5. przybyć po chore dziecko na wezwanie szkoły,
  6. wspierać szkołę w jej działaniach dydaktycznych i wychowawczych,
  7. reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka na terenie szkoły,
  8. pokrycia kosztów zniszczonego przez swoje dziecko mienia,
  9. zapewnienia opieki swoim dzieciom przed i po zakończeniu zajęć w szkole.

§6.
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy Statutu Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.09.2020 roku.

Informacje

Podlaskie Centrum Sztuki to centrum edukacyjne obejmujące Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz pracownię plastyczną.

Razem z naszym pełnym pasji zespołem tworzymy miejsce, w którym nie da się nie pokochać sztuki.

Kontakt

Podlaskie Centrum Sztuki
15-282 Białystok
ul. Piękna 2 (II piętro)
sekretariat czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 14 - 18
W środy i piątki - kontakt telefoniczny
tel. 799 198 220 lub 660 774 537
kontakt@podlaskiecentrumsztuki.edu.pl
nr konta:
PKO BP 24102013320000130202409290

Jak nas znaleźć?